Tough but fair ,

Thank you for loitering ,

Comic Guy ,

Kwik-E-Mart ,